ARTICLES AND REVIEWS

Cotter, Holland. "Pictorial Delights Beyond Words." The New York Times, September 8, 2006: E27-E34.

 

Croes, Marcel. "An Interview with Guy Ullens." Orientations, vol. 33, no. 8 (Oct. 2002): 79.

 

Klein, Norman M. "Underneath the Wave: New Art by Chinese Artists." Fine Art Magazine, vol. 2, no. 2 (Dec, 1991): 27-30.

 

Li Meng 李梦. "Shuxie de jizhi: Wang Dongling tan caoshu" 书写的极致:王冬龄谈草书 ("Ultimate Calligraphy: Wang Dongling on Cursive Writing"). Shijie zhishi huabao B ban 世界知识画报B版 (World Affairs Pictorial Version B), no. 10 (2009): 22-27.

 

Li Tong 李彤. "Tansuozhe: Xiandai yiyishang de Wang Dongling xiansheng" 探索者:现代意义上的王冬龄先生 ("Explorer: Contemporary Wang Dongling"). Shufa zhi you 书法之友 (Friends of Calligraphy), no. 5 (1997): 15-20.

 

Long Hong 龙红. "Sange shidai de shufa yishu biaozheng: Huang Binhong, Lin Sanzhi, Wang Dongling de shufa shicheng fazhan yanjiu" 三个时代的书法艺术表征:黄宾虹、林散之、王冬龄的书法师承发展研究 ("Calligraphy representatives of three eras: research on the lineage of Huang Binhong, Lin Sanzhi and Wang Dongling"). Chongqing daxue xuebao: shehui kexue bao 重庆大学学报:社会科学报 (Journal of Chongqing University: Social Science), vol. 11, no. 4 (2005): 98-103.

 

Si Weishun 斯威瞬. "Shenbi jingtian xiaoyao you: guan Wang Dongling chuangzuo jufu jiagou 'xiaoyao you'" 神笔惊天逍遥游--观王冬龄创作巨幅佳构《逍遥游》 ("Magical writing of 'Wandering in Absolute Freedom:' Public calligraphy performance of 'Wandering in Absolute Freedom' by Wang Dongling"). Wenhua jiaoliu 文化交流 (Cultural Communication), no. 1 (2004): 43-45.

 

Wang Xingguo 王兴国. "Dalang taosha shijian jin: Wang Dongling de shufaguan yu xiandai shufa fangtan" 大浪淘沙始见金:王冬龄的书法观与现代书法访谈 ("Gold washing: interview with Wang Dongling on calligraphy and contemporary calligraphy"). Qingshao nian shufa qingnian ban 青少年书法青年版 (Juvenile Calligraphy for Youth), no. 6 (2008): 14-17.

 

Xiaoxi 小西 ed.  "Dangdai shufa haishi dangdai yishu: duihua Wang Dongling, Qiu Zhenzhong, Xu Bing" 当代书法还是当代艺术:对话王冬龄、邱振中、徐冰 ("Contemporary calligraphy or contemporary art: dialogue between Wang Dongling, Qiu Zhenzhong and Xu Bing").Shoucang paimai 收藏拍卖 (Collection, Auction), no. 5 (Dec. 2012): 88-91.

 

Xu Jiang 许江. "Shuxie yu shengming de changsuo: xiezai Wang Dongling shuzhan zhi shi" 书写与生命的场所:写在王冬龄书展之时 ("Calligraphy and the temple of life: notes on the Wang Dongling exhibition"). Yishu dangdai 艺术当代 (Art China), no. 3 (2008): 104-105.

 

Yan Shanchun 严善錞. "Shufajia Wang Dongling yu dangdai yishu" 书法家王冬龄与当代艺术 ("Calligrapher Wang Dongling and contemporary art"). Xin meishu 新美术 (New Arts), no. 3 (1999): 52-55.

 

Zhu Tianshu 朱天署. "Wang Dongling yu dangdai shufa" 王冬龄与当代书法 ("Wang Dongling and contemporary calligraphy"). Zhongguo shuhua 中国书画 (Chinese Painting and Calligraphy), no. 11 (2009): 88-95.

 

 

EXHIBITION CATALOGUES AND MONOGRAPHS 

Barrass, Gordon, S. The Art of Calligraphy in Modern China. Berkeley: University of California Press, 2002. 

 

Calligraphy Department of the China Academy of Art, ed. Zhongguo meishu xueyuan shufaxi jiaoshi zuopin ji: Wang Dongling 中国美术学院书法系教师作品集:王冬龄 (Works by professors in the department of calligraphy of the China Academy of Art: Wang Dongling). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2007. 

 

Dong Xiaoming 董小明 and Yan Shanchun 严善錞, ed. Shu yu fa: Wang Dongling, Qiu Zhenzhong, Xu Bing zuopinzhan 书与法--王冬龄、邱振中、徐冰作品展 (Between character and calligraphy: exhibition of works by Wang Dongling, Qiu Zhenzhong and Xu Bing). Changsha: Hunan Meishu Chubanshe 湖南美术出版社 (Hunan Fine Arts Publishing House), 2012.

 

Feng Bin 冯斌, Shen Kuiyi沈揆一, Britta Erickson and Lu Hong鲁虹. Disanjie Chengdu shuangnianzhan第三届成都双年展:重新启动 (The Third Chengdu Biennale: Reboot). Shijiazhuang: Hebei Jiaoyu Chubanshe 河北教育出版社 (Hebei Education Press), 2007.

 

Goedhuis, Michael. Ink. London: Goedhuis Contemporary, 2005.

 

Goedhuis, Michael. Contemporary Art from Greater China. London: Goedhuis Contemporary, 2005.

 

Goedhuis, Michael. On the Edge of the Millennium: New Art from China. London: Goedhuis Contemporary, 2002.

 

Gu, Hong. Susi: Key to Chinese Art Today, a Brush with China. Hong Kong: Osage Art Foundation, 2006.

 

Hearn, Maxwell K. Ink Art: Past as Present in Contemporary China. New Haven and London: Yale University Press, 2013.

 

Hu Guoxian 胡国贤 and Li Mujiao 李木教, ed. Dangdai shufa mingjia: Zhongguo shufajia xiehui caoshu zhuanye weiyuanhui zhuanji zhi Wang Dongling 当代书法名家:中国书法家协会草书专业委员会专辑之王冬龄 (Contemporary Calligraphy Masters: Collection from the Cursive Writing Committee of Chinese Calligraphers Association: Wang Dongling). Fuzhou: Haifeng Chubanshe 海风出版社 (See Wind Press), 2008.

 

Kuo Chisheng 郭继生. Chinese Ink Painting Now. New York: Distributed Art Publishers (distributer), 2010.

 

Liu Peilong 刘培龙, ed. Renmin yishujia xilie zhuanji: Wang Dongling 人民艺术家系列专辑·王冬龄 (Collection of the people's artist: Wang Dongling). Beijing: Zhongguo Huabao Chubanshe 中国画报出版社 (China Pictorial Publishing House), 2006. 

 

Melbourne Art Fair Foundation. Melbourne Art Fair 2002. Melbourne: Melbourne Art Fair Foundation Ltd, 2002.

 

Ren Ping 任平 and Wang Dongling 王冬龄. Guwen mingpian gangbi zitie 古文名篇钢笔字帖 (Pen Copybook of Chinese Classical Prose).Hangzhou: Zhejiang Jiaoyu Chubanshe 浙江教育出版社 (Zhejiang Educational Publishing House), 1985. 

 

Thompson, Melissa W., Gao Minglu, Jonathan Hay and John S. Major. China without Borders: An Exhibition of Chinese Contemporary Art. London: Michael Goedhuis Gallery, 2001.

 

Wang Dongling 王冬龄. Wang Dongling shufa zuopin jingxuan 王冬龄书法作品精选 (Important calligraphic works of Wang Dongling). Beijing: Rongbaozhai Chubanshe 荣宝斋出版社 (Rongbaozhai Press), 2004.

 

Wang Dongling 王冬龄. Wang Dongling caoshu Tangshi sashi shou 王冬龄草书唐诗卅首 (Wang Dongling's cursive writing of thirty Tang dynasty poems). Hefei: Anhui Jiaoyu Chubanshe 安徽教育出版社 (Anhui Educational Publishing House), 1998.

 

Wang Dongling 王冬龄 Wang Dongling shu hua ji 王冬龄书画集 (Calligraphy and Paintings by Wang Dongling). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 1994. 

 

Xu Jiang 许江 and Shizhi 食指, ed. Wang Dongling: heibai zhishang 王冬龄:黑白至上 (Wang Dongling: The Ultimate Black and White).Shijiazhuang: Hebei Jiaoyu Chubanshe 河北教育出版社 (Hebei Education Press), 2012.

 

Xu Jiang 许江 and Wu Meichun 吴美纯, ed. Si ji 四季 (Four Seasons). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2008.

 

Xu Jiang 许江, ed. Shu fa dao: Wang Dongling de shufa yishu 书法道:王冬龄的书法艺术 (The Way of Calligraphy: Wang Dongling's calligraphic art). Shanghai: Shanghai Shuhua Chubanshe 上海书画出版社 (Shanghai Calligraphy & Painting Publishing House), 2011.

 

Xu Jiang 许江, ed. Wang Dongling de shufa yishu 王冬龄的书法艺术 (Wang Dongling's calligraphic art). Beijing: Rongbaozhai Chubanshe 荣宝斋出版社 (Rongbaozhai Press), 2007.

 

Yan Shanchun 严善錞, et al., Diliujie Shenzhen guoji shuimo shuangnian zhan 第六届深圳国际水墨双年展 (The 6th International Ink Painting Biennial of Shenzhen). Beijing: Renmin Meishu Chubanshe 人民美术出版社 (People's Art Press), 2009.

 

Yang Jingsong 杨劲松, ed. Wugu zaliang: Zhongguo shiyan yishu jiaoyu yu chuangzou zhan 五谷杂粮:中国实验艺术教育与创作展 (Miscellaneous grains: exhibition of Chinese experimental art education and creations). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2008.

 

Yu Jianying 俞建英, ed. Wucai rensheng 五彩人生 (Colorful life). Hangzhou: Zhejiang Renmin Meishu Chubanshe 浙江人民美术出版社 [Zhejiang People's Fine Arts Press], 1995.

 

Zhang Yiguo. Brushed Voices: Calligraphy in Contemporary China. New York: The Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery (Columbia University of New York), 1998. 

 

 

WANG DONGLING'S OWN WRITINGS

Wang Dongling 王冬龄. Shufa yishu kuajie de jiazhi: 2012 'shu feishu' zhanlan de fansi 书法艺术跨界的价值:2012"书非书"展览的反思 (The interdisciplinary value of calligraphy: reflections on the 2012 act of writing and of non-writing exhibition). Xin meishu 新美术 (New Arts), no. 5 (2010): 48-52.

 

Wang Dongling 王冬龄. Xiandai shufa jingshen lun 现代书法精神论 (Spirits of contemporary calligraphy). Xin meishu 新美术 (New Arts), no. 1 (2007): 10-14.

 

Wang Dongling 王冬龄. Gong Xiaoyao: Shufa yishu de zizai zhi jing 共逍遥:书法艺术的自在之境 (Happy Together: Freedom in Calligraphy). In Xu Jiang 许江, ed. Wang Dongling de shufa yishu 王冬龄的书法艺术 (Wang Dongling's calligraphic art). Beijing: Rongbaozhai Chubanshe 荣宝斋出版社 (Rongbaozhai Press), 2007: 392-393.

 

Wang Dongling 王冬龄. Wang Dongling tan ming zuo ming jia 王冬龄谈名作名家 (Wang Dongling on master and masterpieces). Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe 中国人民大学出版社 (Chinese People's University Press), 2011.

 

Wang Dongling 王冬龄. Wang Dongling chuang zuo shou ji 王冬龄创作手记 (Wang Dongling writes about his artistic practice). Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe 中国人民大学出版社 (Chinese People's University Press), 2011.

 

Wang Dongling 王冬龄. Wang Donling tan xiandai shufa 王冬龄谈现代书法 (Wang Dongling's writings on contemporary calligraphy). Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe 中国人民大学出版社 (China Renmin University Press), 2011.

 

Wang Dongling 王冬龄. Shufa yishu 书法艺术 (The art of calligraphy). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2011.

 

Wang Dongling 王冬龄. Qingdai lishu yaolun 清代隶书要论 (Official Scripts in the Qing Dynasty). Shanghai: Shanghai Shuhua Chubanshe 上海书画出版社 (Shanghai Fine Arts Press), 2003.

 

Wang Dongling 王冬龄. Zhongguo yishu jiaoyu daxi (meishu juan): shufa zhuanke 中国艺术教育大系(美术卷):书法篆刻 (Chinese art education encyclopedia (fine arts series): calligraphy and seal-engraving). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 1999.

 

Wang Dongling 王冬龄. Shufa fanben jingdian 书法范本经典 (Classic samples of Chinese calligraphy). Hangzhou: Zhejiang Renmin Meishu Chubanshe 浙江人民美术出版社 (Zhejiang People's Fine Arts Press), 1996.

 

Wang Dongling 王冬龄. Huaren xueshu gaishu 画人学书概述 (An introduction to calligraphy). Beijing: Gaodeng Jiaoyu Chubanshe 高等教育出版社 (Higher Education Press), 1989.

 

Wang Dongling 王冬龄. Meishu jichu jifa jiaocai congshu: shufa yishu 美术础技法教材丛书:书法艺术 (Basic skills of art: calligraphy).Hangzhou: Zhejiang Meishu Xueyuan Chubanshe 浙江美术院出版社 (Zhejiang Academy of Fine Arts Press), 1988.

 

Wang Dongling 王冬龄. Meishu zixue congshu: shufa yishu 美术学丛书:书法艺术 (Art self study series: calligraphy). Hangzhou: Zhejiang Meishu Xueyuan Chubanshe 浙江美术学院出版社 (Zhejiang Academy of Fine Arts Press), 1986.

 

Wang Dongling 王冬龄, and Zhao Minghai 赵明海, ed. Zhang Qian bei mingshi zhidao 张迁碑名师指导 (The master's guidance on the Zhangqian stele). Beijing: Beijing Tushuguan Chubanshe 北京图书馆出版社 (Beijing Library Press), 2006.

 

 

WANG DONGLING AS EDITOR 

Wang Dongling 王冬龄, and Gao Haihao 高海浩, ed. Wujie: 2012 Lanting shufashe shuangnianzhan zuopin ji 无界:2012兰亭书法社双年展作品集 (Boundless: collection of the Lanting pavilion calligraphy society biennale 2012). Beijing: Hongqi Chubanshe 红旗出版社 (Red Flag Press), 2012.

 

Wang Dongling 王冬龄, ed. Zhongguo "xiandai shufa" lunwen xuan er 中国"现代书法"论文选二 (Florilegium of Theses on Contemporary Chinese Calligraphy II). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2012. 

 

Wang Dongling 王冬龄, Xu Jiang 许江, and Chen Yihui 陈一辉, ed. Shu feishu: 2010 Hangzhou guoji xiandai shufazhan zuopin ji 书非书:2010杭州国际现代书法艺术展作品集 (Act of writing and of non-writing: collection of the 2010 Hangzhou international contemporary Chinese calligraphy exhibition). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2010. 

 

Wang Dongling 王冬龄, and Chen Yihui 陈一辉, ed. Xihu liuyue zhong: Quanguo shufa mingjia yaoqingzhan zuopin ji 西湖六月中:全国书法名家邀请展作品集 (West Lake in June: collection of the national calligraphic masters exhibition). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2010. 

 

Wang Dongling 王冬龄, ed. Xihu liuyue zhong: Hangzhou shufa zuopin ji 西湖六月中:杭州书法作品集 (West Lake in June: the calligraphy collection of Hangzhou). Hangzhou: Xiling Yinshe Chubanshe Youxian Gongsi 西泠印社出版社有限公司 (Xiling Seal Society Ltd.), 2009. 

 

Wang Dongling 王冬龄, and Xu Jiang 许江, ed. 2005 Zhongguo Hangzhou shou jie guo ji cao shu yi shu zhan zuo pin ji  2005中国杭州首届国际草书艺术展作品集 (Collection of the first international cursive script art exhibition 2005 Hangzhou China). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2005. 

 

Wang Dongling 王冬龄, and Xu Jiang 许江, ed. Shu feishu - kaifang de shufa shikong: 2005 Zhongguo Hangzhou guoji xiandai shufa yishuzhan zuopin ji 书非书--开放的书法时空:2005中国杭州国际现代书法艺术展作品集 (Act of writing and of non-writing: the open space for Chinese calligraphy: collection of the exhibition of modern calligraphy 2005 Hangzhou China). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2005. 

 

Wang Dongling 王冬龄, ed. Zhongguo "xiandai shufa" lunwenxuan 中国"现代书法"论文选 (Florilegium of theses on contemporary Chinese calligraphy). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 2004. 

 

Wang Dongling 王冬龄, ed. Zhongguo shufa mingzuo dadian 中国书法名作大典 (Encyclopedia of masterpieces of Chinese calligraphy).Nanning: Guanxi Meishu Chubanshe 广西美术出版社 (Guangxi Arts Publishing House), 1998. 

 

Wang Dongling 王冬龄, ed. Xueshu fanben jinghua: Lin Sanzhi zhi caoshu ceye 学书范本精华:林散之之草书册页 (Best samples of Chinese calligraphic practice: album leaves of Lin Sanzhi's cursive script). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 1996. 

 

Wang Dongling 王冬龄, ed. Xueshu fanben jinghua: Lu Weizhao shufa 学书范本精华:陆维钊书法 (Best samples of Chinese calligraphic practice: Lu Weizhao's calligraphy). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 1996. 

 

Wang Dongling 王冬龄, ed. Xueshu fanben jianghua: Yan Zhenqing xingshu 学书范本精华:颜真卿行书 (Best Samples for Chinese calligraphic practice: Yan Zhenqing's running script). Hangzhou: Zhongguo Meishu Xueyuan Chubanshe 中国美术学院出版社 (China Academy of Art Press), 1996.

 

 

OTHER MATERIALS

Asia Art Archive. Collection Online: Wang Dongling.

<http://www.aaa.org.hk/Home/Search?globalKeyword=wang+dongling>

 

Erickson, Britta, producer and director. "Wang Dongling's Lines of Performance." The Enduring Passion for Ink: A Series on Contemporary Ink Painters. Part of a 10-part film series, 7 min, 27 sec., digital, color, sound, 2013.

 

Gong Migchun 巩明春, director and Peng Peng 彭鹏, photographer. "Wang Dongling Jilupian: Mingkui" 王冬龄纪录片:溟魁 ("Ink Phantom"). In Xiangwang yishu jihua: Zhongguo dangdai yishu ge'an yanjiu he jilupian xiangmu 象罔艺术计划:中国当代艺术个案研究和纪录片项目 (Le Code Project: Case Study and Documentary of Chinese Contemporary Art), film, 5 min, 58 sec, digital, color, sound, 2014.

 

Symposium Speeches of Overseas Chinese Artists. Asia Art Archive (1991).

<http://www.aaa.org.hk/Collection/CollectionOnline/SpecialCollectionItem/6580>