Inoue Yūichi and Bokujinkai: an interviewing with the director of Shibunkaku, Yamauchi Tokutaro